ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการบัญชี

posted in: News | 0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)” เข้ารับการอบรมเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติงานลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) และนิสิตสาขาวิชาการบัญชี อบรมครบตามกำหนด และได้เข้ารับการทดสอบ วันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ.2565 (ออนไลน์) จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผลปราฏว่า นิสิตสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 5 คน ผ่านการทดสอบและได้รับวุฒิบัตร รายนามต่อไปนี้

1. นางสาวณิตญา แช่มช้อย
2. นางสาวปิ่นสุดา สะเทียนรัมย์
3. นางสาวกรกฏ ติดตารัมย์
4. นางสาววรพิชชา พรมหูต
5. นางสาวประภาพร นิยมทอง