แนะนำหลักสูตรข้อมูลหลักสูตรแนวทางประกอบอาชีพ

คณะบัญชี Faculty of Accountancy
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย บัญชีมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย บช.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Accountancy
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Acc.

ปรัชญา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ทางด้านวิชาชีพบัญชีในระดับสากล ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ตามปรัชญาที่ว่า

“ก้าวทันวิชาการบัญชี เชี่ยวชาญวิชาการและเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์สังคม”


จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ

1) แผน ก (2) (เฉพาะผู้จบปริญญาตรีทางการบัญชี) 42 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก  – หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2) แผน ข (ผู้จบปริญญาตรีทางการบัญชีหรือผู้จบปริญญาสาขาวิชาอื่น) 42 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน
กรณีที่นิสิตไม่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องเรียนเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาจำนวน 3 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทางบัญชี
นิสิตต้องเรียนกลุ่มวิชาตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี กรณีที่จบปริญญาสาขาวิชาอื่นจำนวน 21 หน่วยกิต เพื่อสามารถสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA: Certified Public Accountant)

 

กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน และกลุ่มวิชาสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทางบัญชี  เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Non-Credit) แต่ต้องสอบผ่านตามเกณฑ์กำหนด (S/U)

 

การศึกษาดูงาน

จัดให้มีการศึกษาดูงานในประเทศ หรือต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง


รายวิชา

1) กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวน 30 หน่วยกิต
961-201 มาตรฐานรายงานทางการเงินเชิงประยุกต์ (Applied Financial Reporting Standards) 3 (3-0-6)
961-202 การจัดการการเงินและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
(Financial Management and Advanced Economic Theory)
3 (3-0-6)
961-203 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ขั้นสูง (Advanced Financial Reporting and Analysis) 3 (3-0-6)
961-204  การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง (Advanced Strategic Cost Management) 3 (3-0-6)
961-205  การบัญชีดิจิทัลขั้นสูง (Advanced Digital Accounting) 3 (3-0-6)
961-206 การจัดการภาษีอากร (Taxation Management) 3 (3-0-6)
961-207 การสอบบัญชีและการให้บริการความเชื่อมั่นเชิงวิชาชีพเชิงประยุกต์
(Applied Auditing and Professional Assurance Services)
3 (3-0-6)
961-208  การบัญชีเครื่องมือทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยงขั้นสูง
(Advanced Financial Instrument Accounting and Hedge Accounting)
3 (3-0-6)
961-209 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายธุรกิจ (Compliance and Business Law) 3 (3-0-6)
961-210 ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี (Accounting Research Methodology) 3 (3-0-6)
2) กลุ่มวิชาเอกเลือก แผน ข จำนวน 9 หน่วยกิต
961-301 การกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
(Governance, Internal Audit and Risk Management)
3 (3-0-6)
961-302  การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานบัญชี (Database Management for Accounting) 3 (3-0-6)
961-303 การบัญชีนิติเวชขั้นสูง (Advanced Forensic Accounting) 3 (3-0-6)
961-304 การบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting) 3 (3-0-6)
961-305 โมเดลทางการเงินและการบัญชีมูลค่ายุติธรรม
(Financial Model and Fair Value Accounting)
3 (3-0-6)
961-306 ประเด็นปัจจุบันทางการบัญชี (Current Issues in Accounting) 3 (3-0-6)
3) วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
961-401 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 3 (135)
961-402 วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis 1) 3 (135)
961-403 วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis 2) 3 (135)
961-404 วิทยานิพนธ์ 3 (Thesis 3) 6 (270)
4) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน
961-101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (English for Graduate Studies) 3 (3-0-6)
5) กลุ่มวิชาสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทางบัญชี
961-102 การบัญชีขั้นต้น (Fundamental Accounting) 3 (3-0-6)
961-103 การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1) 3 (3-0-6)
961-104 การบัญชีชั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) 3 (3-0-6)
961-105 การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) 3 (3-0-6)
961-106 การบัญชีชั้นสูง 1 (Advanced Accounting1) 3 (3-0-6)
961-107 การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting 2) 3 (3-0-6)
961-108 การภาษีอากร (Taxation) 3 (3-0-6)

หมายเหตุ :
กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐานทั้งแผน ก (2) และแผน ข และกลุ่มวิชาสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทางบัญชี ไม่นับหน่วยกิต ต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (S/U)


แสดงแผนการศึกษา (PLAN OF STUDY)

1) แผน ก (2) (เฉพาะผู้จบปริญญาตรีทางการบัญชี)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

          ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

961-201

มาตรฐานรายงานทางการเงินเชิงประยุกต์

3 (3-0-6)

961-202

การจัดการการเงิน และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง

3 (3-0-6)

961-205

การบัญชีดิจิทัลขั้นสูง

3 (3-0-6)

961-210

ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี

3 (3-0-6)

รวม 12 หน่วยกิต

*961-101

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 (3-0-6)

          ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

961-203

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ขั้นสูง

3 (3-0-6)

961-204 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง

3 (3-0-6)

961-206

การจัดการภาษีอากร

3 (3-0-6)

961-402

วิทยานิพนธ์ 1

3 (135)

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน

961-207

การสอบบัญชีและการให้บริการความเชื่อมั่นเชิงวิชาชีพเชิงประยุกต์

3 (3-0-6)

961-208

การบัญชีเครื่องมือทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยงขั้นสูง

3 (3-0-6)

961-403

วิทยานิพนธ์ 2

3 (135)

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1

961-209

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกฎหมายธุรกิจ

3 (3-0-6)

961-404

วิทยานิพนธ์ 3

6 (270)

รวม 9 หน่วยกิต

 หมายเหตุ *

  1. รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา
  2. นิสิตที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษมาแสดง ต้องเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

แนวทางประกอบอาชีพ

1 ด้านการทำบัญชี
2 ด้านการสอบบัญชี
3 ด้านการบัญชีบริหาร
4 ด้านการวางระบบบัญชี
5 ด้านการบัญชีภาษีอากร
6 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
7 ด้านเจ้าของกิจการ/ประกอบอาชีพอิสระ
8 ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
9 ด้านธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง