แนะนำหลักสูตรข้อมูลหลักสูตรแนวทางประกอบอาชีพ

คณะบัญชี Faculty of Accountancy
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย บัญชีมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย บช.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Accountancy
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Acc.

ปรัชญา

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต “มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะทางวิชาชีพบัญชีขั้นสูง ทางด้านการเงิน ทางด้านภาษี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบบัญชี สามารถบริหารจัดการวิชาชีพบัญชี ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้”


 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ

1) แผน ก (2) (เฉพาะผู้จบปริญญาตรีทางการบัญชี) 42 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก  – หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2) แผน ข (ผู้จบปริญญาตรีทางการบัญชีหรือผู้จบปริญญาสาขาวิชาอื่น) 42 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน
กรณีที่นิสิตไม่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องเรียนเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาจำนวน 3 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทางบัญชี
นิสิตต้องเรียนกลุ่มวิชาตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี กรณีที่จบปริญญาสาขาวิชาอื่นจำนวน 21 หน่วยกิต เพื่อสามารถสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA: Certified Public Accountant)

 

กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน และกลุ่มวิชาสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทางบัญชี  เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Non-Credit) แต่ต้องสอบผ่านตามเกณฑ์กำหนด (S/U)

 

การศึกษาดูงาน

จัดให้มีการศึกษาดูงานในประเทศ หรือต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง


รายวิชา

1) กลุ่มวิชาเอกบังคับจำนวน 30 หน่วยกิต
961-201 มาตรฐานรายงานทางการเงินเชิงประยุกต์ (Applied Financial Reporting Standards) 3 (3-0-6)
961-202 การจัดการการเงินและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
(Financial Management and Advanced Economic Theory)
3 (3-0-6)
961-203 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ขั้นสูง (Advanced Financial Reporting and Analysis) 3 (3-0-6)
961-204  การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง (Advanced Strategic Cost Management) 3 (3-0-6)
961-205  การบัญชีดิจิทัลขั้นสูง (Advanced Digital Accounting) 3 (3-0-6)
961-206 การจัดการภาษีอากร (Taxation Management) 3 (3-0-6)
961-207 การสอบบัญชีและการให้บริการความเชื่อมั่นเชิงวิชาชีพเชิงประยุกต์
(Applied Auditing and Professional Assurance Services)
3 (3-0-6)
961-208  การบัญชีเครื่องมือทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยงขั้นสูง
(Advanced Financial Instrument Accounting and Hedge Accounting)
3 (3-0-6)
961-209 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายธุรกิจ (Compliance and Business Law) 3 (3-0-6)
961-210 ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี (Accounting Research Methodology) 3 (3-0-6)
2) กลุ่มวิชาเอกเลือก แผน ข จำนวน 9 หน่วยกิต
961-301 การกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
(Governance, Internal Audit and Risk Management)
3 (3-0-6)
961-302  การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานบัญชี (Database Management for Accounting) 3 (3-0-6)
961-303 การบัญชีนิติเวชขั้นสูง (Advanced Forensic Accounting) 3 (3-0-6)
961-304 การบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting) 3 (3-0-6)
961-305 โมเดลทางการเงินและการบัญชีมูลค่ายุติธรรม
(Financial Model and Fair Value Accounting)
3 (3-0-6)
961-306 ประเด็นปัจจุบันทางการบัญชี (Current Issues in Accounting) 3 (3-0-6)
3) วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
961-401 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 3 (135)
961-402 วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis 1) 3 (135)
961-403 วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis 2) 3 (135)
961-404 วิทยานิพนธ์ 3 (Thesis 3) 6 (270)
4) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน
961-101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (English for Graduate Studies) 3 (3-0-6)
5) กลุ่มวิชาสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทางบัญชี
961-102 การบัญชีขั้นต้น (Fundamental Accounting) 3 (3-0-6)
961-103 การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1) 3 (3-0-6)
961-104 การบัญชีชั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) 3 (3-0-6)
961-105 การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) 3 (3-0-6)
961-106 การบัญชีชั้นสูง 1 (Advanced Accounting1) 3 (3-0-6)
961-107 การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting 2) 3 (3-0-6)
961-108 การภาษีอากร (Taxation) 3 (3-0-6)

หมายเหตุ :
กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐานทั้งแผน ก (2) และแผน ข และกลุ่มวิชาสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทางบัญชี ไม่นับหน่วยกิต ต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (S/U)


แสดงแผนการศึกษา (PLAN OF STUDY)

1) แผน ก (2) (เฉพาะผู้จบปริญญาตรีทางการบัญชี)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

          ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

961-201

มาตรฐานรายงานทางการเงินเชิงประยุกต์

3 (3-0-6)

961-202

การจัดการการเงิน และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง

3 (3-0-6)

961-205

การบัญชีดิจิทัลขั้นสูง

3 (3-0-6)

961-210

ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี

3 (3-0-6)

รวม 12 หน่วยกิต

*961-101

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 (3-0-6)

          ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

961-203

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ขั้นสูง

3 (3-0-6)

961-204 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง

3 (3-0-6)

961-206

การจัดการภาษีอากร

3 (3-0-6)

961-402

วิทยานิพนธ์ 1

3 (135)

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน

961-207

การสอบบัญชีและการให้บริการความเชื่อมั่นเชิงวิชาชีพเชิงประยุกต์

3 (3-0-6)

961-208

การบัญชีเครื่องมือทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยงขั้นสูง

3 (3-0-6)

961-403

วิทยานิพนธ์ 2

3 (135)

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1

961-209

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกฎหมายธุรกิจ

3 (3-0-6)

961-404

วิทยานิพนธ์ 3

6 (270)

รวม 9 หน่วยกิต

 หมายเหตุ *

  1. รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา
  2. นิสิตที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษมาแสดง ต้องเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

แนวทางประกอบอาชีพ

1 ด้านการทำบัญชี
2 ด้านการสอบบัญชี
3 ด้านการบัญชีบริหาร
4 ด้านการวางระบบบัญชี
5 ด้านการบัญชีภาษีอากร
6 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
7 ด้านเจ้าของกิจการ/ประกอบอาชีพอิสระ
8 ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
9 ด้านธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง