ดร.พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา
คณบดี คณะบัญชี
ผศ.ปฐมาภรณ์ คำชื่น
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี/ อาจาย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
ผศ.สกลพร พิบูลย์วงศ์
ผู้ช่วยคณบดี ด้านบริการวิชาการและงานนโยบายและแผน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
ผศ.ทวิชชัย อุรัจฉัท
ผู้ช่วยคณบดี ด้านพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
ผศ.ไพสรณ์ สูงสมบัติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
ดร.ประภัสสร กิตติมโนรม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
อ.รุ่งระวี มังสิงห์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
อ.มณีรัตน์ เอียดงามสม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
อ.เอณัฐฐา สุริยะโอภาไชย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
ดร.สุนันทา สังขทัศน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ภูเก็ต)
นางสาวธันย์ชนก ฉิมน้อย
เจ้าหน้าที่ประจำคณะบัญชี