แนะนำสาขาข้อมูลหลักสูตรแนวทางประกอบอาชีพ

คณะบัญชี Faculty of Accountancy
สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อปริญญา
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
Bachelor of Accountancy (Accounting)
บช.บ. (การบัญชี)
B.Acc. (Accounting)

ปรัชญา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ทางด้านวิชาชีพบัญชีในระดับสากล ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ตามปรัชญาที่ว่า

“ก้าวทันวิชาการบัญชี เชี่ยวชาญวิชาการและเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์สังคม”

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
2)       หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  93 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า   45 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
3)   หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

3. แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-001

อัตลักษณ์ราชพฤกษ์

1 (0-2-1)

011-xxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1)

3 (x-x-x)

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (1)

3 (x-x-x)

014-xxx

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (1)

3 (x-x-x)

200-017

องค์การและการจัดการ

3 (3-0-6)

211-021

การภาษีอากร 1

3 (3-0-6)

200-014

การบัญชีขั้นต้น

3 (3-0-6)

รวมจำนวน

19

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-002

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จิตอาสา

1 (0-2-1)

012-xxx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1)

3 (x-x-x)

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (2)

3 (x-x-x)

100-018

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3 (3-0-6)

200-015

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3 (3-0-6)

211-001

การบัญชีชั้นกลาง 1

3 (3-0-6)

211-003

การบัญชีต้นทุน

3 (3-0-6)

รวมจำนวน

19

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-003

จิตอาสาเพื่อสังคม

1 (0-2-1)

011-xxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (2)

3 (x-x-x)

012-xxx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (2)

3 (x-x-x)

100-024

เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารธุรกิจ

3 (3-0-6)

100-027

การตลาดดิจิทัล

3 (3-0-6)

211-002

การบัญชีชั้นกลาง 2

3 (3-0-6)

211-011

การบัญชีบริหาร

3 (0-0-6)

รวมจำนวน

19

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

100-004

การเงินธุรกิจ

3 (3-0-6)

100-017

กฎหมายธุรกิจ

3 (3-0-6)

100-026

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3 (3-0-6)

211-004

การบัญชีชั้นสูง 1

3 (3-0-6)

211-018

การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

3 (3-0-6)

212-xxx

วิชาเอกเลือก (1)

3 (3-0-6)

รวมจำนวน

18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (3)

3 (x-x-x)

200-018

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3 (3-0-6)

200-016

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ  บัญชี

3 (3-0-6)

211-005

การบัญชีชั้นสูง 2

3 (3-0-6)

211-020

รายงานการเงินและการวิเคราะห์

3 (3-0-6)

211-024

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3 (3-0-6)

รวมจำนวน

18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

014-xxx

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2)

3 (x-x-x)

211-023

การใช้ดิจิทัลสำหรับงานบัญชี

3 (2-2-5)

211-007

การสอบบัญชี

3 (3-0-6)

212-xxx

วิชาเอกเลือก (2)

3 (3-0-6)

212-xxx

วิชาเอกเลือก (3)

3 (3-0-6)

xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี (1)

3 (x-x-x)

รวมจำนวน

18

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

211-019

เครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

3 (3-0-6)

211-017

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3 (3-0-6)

211-022

การภาษีอากร 2

3 (3-0-6)

xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี (2)

3 (x-x-x)

212-xxx

วิชาเอกเลือก (4)(หรือ)

3 (3-0-6)

019-001

เตรียมสหกิจ

1 (x-x-x)

รวมจำนวน

13 - 15

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

019-002

สหกิจศึกษา(หรือ)

6 (560)

019-003

การฝึกปฏิบัติงาน

3 (300)

รวมจำนวน

3 - 6

* ถ้านิสิตต้องการเลือกสหกิจศึกษา นิสิตต้องเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4

แนวทางประกอบอาชีพ

1 ด้านการทำบัญชี
2 ด้านการสอบบัญชี
3 ด้านการบัญชีบริหาร
4 ด้านการวางระบบบัญชี
5 ด้านการบัญชีภาษีอากร
6 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
7 ด้านเจ้าของกิจการ/ประกอบอาชีพอิสระ
8 ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
9 ด้านธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. ครูหรืออาจารย์ทางการบัญชี