คณบดีคณะบัญชี เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 64

posted in: News | 0

ดร.พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา คณบดีคณะบัญชี เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 64 เข้าบรรยายวิทยาลัยเทคโนลียีวิมล บริหารธุรกิจ
ในรายวิชาโครงงานและแนะแนวนักศึกษา ปวส.2 รอบบ่ายพิเศษ
ช่วงเช้า เวลา 11.00 น. ห้อง ทกบ.211 นักศึกษาเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2
ช่วงเย็น เวลา 17.30 น. ห้อง กบ.241 กับ สกบ.241 นักศึกษาเรียนวิชาโครงงาน 2