หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   คณาจารย์
 
คณาจารย์
คณะบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

คณาจารย์

  สาขาวิชาการบัญชี
 
 •  
   

   

  ดร.พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา
  รักษาการคณบดี คณะบัญชี
  หัวหน้างานบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  อาจารย์ประจำหลักสูตร

    ดร.พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. (การบัญชี) สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์
  บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
  บธ.ด. (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
  อาจารย์ผู้สอนโรงเรียนเทคนิคพาณิชยการ
  อาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยพิษณุโลก
  ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  งานวิจัย
  1. ปัญหาของผู้ทำบัญชีในจังหวัดนนทบุรี
  2. การศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีในการเปิดเสรีแรงงานในอาเซียน
  3. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2552

  การอบรม
  การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัย จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

  เกียรติประวัติจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัล "คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพสรณ์ สูงสมบัติ
  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
  อาจารย์ประจำหลักสูตร

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพสรณ์ สูงสมบัติ
  วุฒิการศึกษา
  บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รป.บ. (การบริหารบุคคล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  กศ.บ. (ธุรกิจศึกษาบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
   
  ประวัติการทำงาน
  2516-2519 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (มศว.ประสานมิตร)
  2519-2539 หัวหน้าแผนกเอกสารการพิมพ์ (พณิชยการพระนคร)
  2540-2544 หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี (พณิชยการพระนคร)
  2545-2548 หัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ (พณิชยการพระนคร)
  2549-2552 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
  2553-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์)

  ผลงานวิจัย
  - การจัดทำบัญชีและระบบการควบคุมภายในของมูลนิธิในกรุงเทพมหานคร  
  - เจตคติต่อการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ ในเขตจังหวัดนนทบุรี (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 4 "Body of Knowledge for Sustainability Development" ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์)

  เกียรติประวัติจากวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัลประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิฆัมพร สุวรรณประทีป
  อาจารย์ประจำหลักสูตร

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิฆัมพร สุวรรณประทีป
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ค.ม. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
  2521 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
  2542 หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
  2545 หัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ
  2546 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
  2550-2554 คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ทวิชชัย อุรัจฉัท
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  อ.ประจำสาขาวิชาการบัญชี

    อาจารย์ทวิชชัย อุรัจฉัท
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
  2544-2553 อาจารย์ประจำคณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  2554-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  การเป็นวิทยากร
       1.
  วิทยากรบรรยายหัวข้อ “กระบวนการนิเทศสหกิจศึกษา ปัญหาจากการทำงาน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2556 โครงการสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ วิทยาลัยราชพฤกษ์

  ผลงานวิจัย
  - การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารสินเชื่อของธนาคารออมสินใน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  
  - ความเห็นของผู้บริหารทางบัญชีต่อทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในสถานประกอบการ เขตตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 4 "Body of Knowledge for Sustainability Development" ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์)

  เกียรติประวัติจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัล "คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2557
  - รางวัล"คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  ดร.ประภัสสร กิตติมโนรม
  อาจารย์ประจำหลักสูตร

    ดร.ประภัสสร กิตติมโนรม
  วุฒิการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, 2542
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม, 2545
  Ph.D. in Commerce, Business Economic,  Pune University, India, 2553
   
  ประวัติการทำงาน
  พ.ศ. 2542  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท โอฬารการบัญชี จนถึงปัจจุบันอาจารย์ประจำวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
  พ.ศ. 2545  อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี  
  พ.ศ. 2546 หัวหน้าสาขาการบัญชีวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง 
  พ.ศ. 2548 อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาดรุณพิทยาอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์(สาขาการบัญชี)
  พ.ศ. 2549 อาจารย์ประจำคณะบัญชีวิทยาลัยราชพฤกษ์
  พ.ศ. 2549 - 2552 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยปทุมธานี
  พ.ศ. 2552 - 2556 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA เลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA วิทยาลัยราชพฤกษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ผู้ทำบัญชีบริษัท สโมสรฟุตบอลราชพฤกษ์นนทบุรี จำกัด
  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ซี เจ ชัตเตอร์ จำกัด. บริษัท ซี.เจ.เอส.สตีล จำกัด.
  บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด. และ บริษัท ซี.เจ.ซี.สเตนเลส จำกัด.
  พ.ศ. 2558 กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาการเงินและบัญชี บริษัท ANP 48 Engineering 
  พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และ
  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี  

    อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
  วุฒิการศึกษา
  บช.บ. มหาวิทยาลัยสยาม
  บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ป.บัณฑิต  สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ
  ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  สาขาวิชาชีพครู
   
  ประวัติการทำงาน
  2550-2554    อาจารย์ประจำแผนกบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
  2554-2556    อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  2557-2559    อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  2559-ปัจจุบัน หัวหน้าสาขาบัญชี คุณบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ภัทรี ตั้งจีรวงษ์
  อาจารย์ประจำคณะบัญชี 

    อาจารย์ภัทรี ตั้งจีรวงษ์
  วุฒิการศึกษา
  บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คอ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ
  Mini MBA (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  บธ.บ. (วิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
  ประวัติการทำงาน
  2515-2549 ข้าราชการครู วิทยาเขตพณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  2526-2539 หัวหน้าแผนกบัญชีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
  2539-2540 หัวหน้าแผนกพัสดุ ฝ่ายบริการ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
  2541-2545 หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
  2545-2546 หัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
  2546-2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร จนเกษียณอายุราชการ
  2549-2550 หลังเกษียณอายุราชการ เป็นคณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
  2551-2552 รองคณบดี คณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์
  2552-2553 รองคณบดี คณะบัญชีและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์
  ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และหัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา

  ผลงานวิจัย
  - ผลสัมฤทธิ์ของการทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร: กรณีศึกษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 3 "Innovation & New Knowledge for Sustainable Development" ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก)

  เกียรติประวัติจากวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัลประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์สกลพร พิบูลย์วงศ์
  ผู้ช่วยคณบดี ด้านบริการวิชาการและงานนโยบายและแผน
  อ.ประจำสาขาวิชาการบัญชี

    อาจารย์สกลพร พิบูลย์วงศ์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. (การบัญชี)-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  บธ.ม. (การบัญชี)-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
  2530-2532 พนักงานบัญชี บริษัทไฟฟ้าฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  2533-2537 พนักงานการเงิน บริษัท AIA จำกัด
  2542-2545 อาจารย์โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ
  2546-2547 สมุห์บัญชี บริษัทสยามอินทิเกรชั่น ซิสเต็ม จำกัด
  2548 สมห์บัญชีและหุ้นส่วน หจก.พาวเวอร์ทีม แอดไวเซอรี่
  ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  งานวิจัย
  1. ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี

  เกียรติประวัติจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัล "คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์รุ่งระวี มังสิงห์
  อาจารย์ประจำคณะบัญชี

    อาจารย์รุ่งระวี มังสิงห์
  วุฒิการศึกษา
  บช.ม. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  บัช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
   
  ประวัติการทำงาน

  - สมุห์บัญชี บริษัทเซอรามีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  - เจ้าหน้าที่บัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาประตูน้ำ
  - รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี โรงพยาบาลปิยะเวท
  - สมุห์บัญชี บริษัทในเครือไทยประกัน
  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ
  - สมุห์บัญชี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (สุขาภิบาล 3)
  - สมุห์บัญชี  บริษัทในเครือโรงแรมกรุงเทพ 2000

  - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  งานวิจัย
  1. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และมูลค่าเพิ่มทางการตลาด กรณีศึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์

   
   
 •  
   

   

  อ.พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย์
  อ.ประจำสาขาวิชาการบัญชี 

    อ.พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  บช.บ. บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางสาวธันย์ชนก ฉิมน้อย
  เลขานุการประจำคณะบัญชี

    นางสาวธันย์ชนก ฉิมน้อย
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฎนครปฐม
  รายวิชาชีพครู (รวค.)  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
   
  ประวัติการทำงาน
  ประวัติการทำงาน
  - บริษัท จินดาสาสน์การพิมพ์ จำกัด
  - วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี 
  - มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
  - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  - มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  วิทยาเขตสายไหม
  - ปัจจุบัน เลขานุการประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  ประวัติการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
  1. วิทยากรกระบวนการระดับอำเภอประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด พ.ศ.2545-2548
  2. เข้าร่วมโครงการประชาชนมีส่วนร่วม  อบรมที่จังหวัดนครปฐม (ปชร.นฐ.)  และรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมฯ จ.นครปฐม  จ.นนทบุรี  จ.สุพรรณบุรี  จ.พระนครศรีอยุธยา  จ.ระยอง  พ.ศ.2547-2550
  3. จัดกิจกรรมต้านยาเสพติด อ.พุทธมณฑล  และได้รับการคัดเลือก และได้รับโล่ฯ พ.ศ. 2544 จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม(ในนามหน่วยงานราชการ)
  4.อบรมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจขนาดย่อม  รุ่นที่ 9/2545  วันที่ 14-19กุมภาพันธ์ 2545 ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
  5. อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูฯ  วันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2546 ณ โรงแรมมาร์คแลนด์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  6. อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงงาน  วันที่ 23-26 มิถุนายน 2546 ณ  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  7. ศูนย์อำนวยการเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  มอบประกาศเกียรติคุณ ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด เป็นผลดีต่อทางราชการและประชาชน  วันที่ 2 ธันวาคม 2546
  8. อบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  วันที่ 13-15 มกราคม 2547 ณ ห้องประชุมสายนที โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  9. ผ่านการโดดหอสูงและประกอบคุณประโยชน์แก่กิจการโดดร่ม  วันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดระยอง 
  10. อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)  วันที่  11  สิงหาคม  2547 ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  11. อบรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544   วันที่ 27 สิงหาคม 2547 ณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
  12. ประชุมการจัดทำหลักสูตรสายสามัญ เฉพาะกลุ่มสถานพินิจฯ วันที่ 14-16 มีนาคม 2548 ณ ห้องประชุมสนามกอล์ฟรอยัลเจมส์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  13. อบรมการประกันคุณภาพสถานศึกษา วันที่ 28-31 มีนาคม 2548  และวันที่ 1 เมษายน 2548 ณ โรงแรมมาร์คแลนด์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  14. อบรมความรู้ด้านพัสดุ การจองเลขรหัสการเบิกจ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์โรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ 23 กรกฎาคม 2551
  15. อบรมการประกันคุณภาพสถานศึกษา วันที่ 12-19 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.