หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   คณาจารย์
 
คณาจารย์
คณะบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

คณาจารย์

  สาขาวิชาการบัญชี
 
 •  
   

   

  ดร.พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา
  รักษาการคณบดี คณะบัญชี
  หัวหน้างานบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  อาจารย์ประจำหลักสูตร

    ดร.พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. (การบัญชี) สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์
  บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
  บธ.ด. (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
  อาจารย์ผู้สอนโรงเรียนเทคนิคพาณิชยการ
  อาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยพิษณุโลก
  ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  งานวิจัย
  1. ปัญหาของผู้ทำบัญชีในจังหวัดนนทบุรี
  2. การศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีในการเปิดเสรีแรงงานในอาเซียน
  3. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2552

  การอบรม
  การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัย จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

  เกียรติประวัติจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัล "คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพสรณ์ สูงสมบัติ
  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
  อาจารย์ประจำหลักสูตร

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพสรณ์ สูงสมบัติ
  วุฒิการศึกษา
  บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รป.บ. (การบริหารบุคคล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  กศ.บ. (ธุรกิจศึกษาบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
   
  ประวัติการทำงาน
  2516-2519 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (มศว.ประสานมิตร)
  2519-2539 หัวหน้าแผนกเอกสารการพิมพ์ (พณิชยการพระนคร)
  2540-2544 หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี (พณิชยการพระนคร)
  2545-2548 หัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ (พณิชยการพระนคร)
  2549-2552 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
  2553-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์)

  ผลงานวิจัย
  - การจัดทำบัญชีและระบบการควบคุมภายในของมูลนิธิในกรุงเทพมหานคร  
  - เจตคติต่อการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ ในเขตจังหวัดนนทบุรี (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 4 "Body of Knowledge for Sustainability Development" ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์)

  เกียรติประวัติจากวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัลประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิฆัมพร สุวรรณประทีป
  อาจารย์ประจำหลักสูตร

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิฆัมพร สุวรรณประทีป
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ค.ม. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
  2521 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
  2542 หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
  2545 หัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ
  2546 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
  2550-2554 คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ทวิชชัย อุรัจฉัท
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  อ.ประจำสาขาวิชาการบัญชี

    อาจารย์ทวิชชัย อุรัจฉัท
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
  2544-2553 อาจารย์ประจำคณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  2554-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  การเป็นวิทยากร
       1.
  วิทยากรบรรยายหัวข้อ “กระบวนการนิเทศสหกิจศึกษา ปัญหาจากการทำงาน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2556 โครงการสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ วิทยาลัยราชพฤกษ์

  ผลงานวิจัย
  - การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารสินเชื่อของธนาคารออมสินใน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  
  - ความเห็นของผู้บริหารทางบัญชีต่อทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในสถานประกอบการ เขตตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 4 "Body of Knowledge for Sustainability Development" ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์)

  เกียรติประวัติจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัล "คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2557
  - รางวัล"คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  ดร.ประภัสสร กิตติมโนรม
  อาจารย์ประจำหลักสูตร

    ดร.ประภัสสร กิตติมโนรม
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.     มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

  บธ.ม.     มหาวิทยาลัยสยาม

  Ph.D.    University of Pune
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และ
  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี  

    อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
  วุฒิการศึกษา
  บช.บ. มหาวิทยาลัยสยาม
  บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ป.บัณฑิต  สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ
  ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  สาขาวิชาชีพครู
   
  ประวัติการทำงาน
  2550-2554    อาจารย์ประจำแผนกบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
  2554-2556    อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  2557-2559    อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  2559-ปัจจุบัน หัวหน้าสาขาบัญชี คุณบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ภัทรี ตั้งจีรวงษ์
  อาจารย์ประจำคณะบัญชี 

    อาจารย์ภัทรี ตั้งจีรวงษ์
  วุฒิการศึกษา
  บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คอ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ
  Mini MBA (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  บธ.บ. (วิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
  ประวัติการทำงาน
  2515-2549 ข้าราชการครู วิทยาเขตพณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  2526-2539 หัวหน้าแผนกบัญชีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
  2539-2540 หัวหน้าแผนกพัสดุ ฝ่ายบริการ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
  2541-2545 หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
  2545-2546 หัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
  2546-2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร จนเกษียณอายุราชการ
  2549-2550 หลังเกษียณอายุราชการ เป็นคณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
  2551-2552 รองคณบดี คณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์
  2552-2553 รองคณบดี คณะบัญชีและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์
  ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และหัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา

  ผลงานวิจัย
  - ผลสัมฤทธิ์ของการทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร: กรณีศึกษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท (นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 3 "Innovation & New Knowledge for Sustainable Development" ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก)

  เกียรติประวัติจากวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัลประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์สกลพร พิบูลย์วงศ์
  ผู้ช่วยคณบดี ด้านบริการวิชาการและงานนโยบายและแผน
  อ.ประจำสาขาวิชาการบัญชี

    อาจารย์สกลพร พิบูลย์วงศ์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. (การบัญชี)-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  บธ.ม. (การบัญชี)-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
  2530-2532 พนักงานบัญชี บริษัทไฟฟ้าฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  2533-2537 พนักงานการเงิน บริษัท AIA จำกัด
  2542-2545 อาจารย์โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ
  2546-2547 สมุห์บัญชี บริษัทสยามอินทิเกรชั่น ซิสเต็ม จำกัด
  2548 สมห์บัญชีและหุ้นส่วน หจก.พาวเวอร์ทีม แอดไวเซอรี่
  ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  งานวิจัย
  1. ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุนเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี

  เกียรติประวัติจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - รางวัล "คนดีศรีราชพฤกษ์" ประเภทผลงานด้านการวิจัยดีเด่น นำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์รุ่งระวี มังสิงห์
  อาจารย์ประจำคณะบัญชี

    อาจารย์รุ่งระวี มังสิงห์
  วุฒิการศึกษา
  บช.ม. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  บัช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
   
  ประวัติการทำงาน

  - สมุห์บัญชี บริษัทเซอรามีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  - เจ้าหน้าที่บัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาประตูน้ำ
  - รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี โรงพยาบาลปิยะเวท
  - สมุห์บัญชี บริษัทในเครือไทยประกัน
  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ
  - สมุห์บัญชี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (สุขาภิบาล 3)
  - สมุห์บัญชี  บริษัทในเครือโรงแรมกรุงเทพ 2000

  - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  งานวิจัย
  1. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และมูลค่าเพิ่มทางการตลาด กรณีศึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์

   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ทัศนีย์ พันธุ์น้อย
  อาจารย์ประจำคณะบัญชี

    อาจารย์ทัศนีย์ พันธุ์น้อย
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
  บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
  - หัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี สำนักงานสุพัฒน์และสหาย (สำนักงานตรวจสอบบัญชี)
  - ผู้ทำบัญชี (สำนักงานส่วนบุคคล)
  - ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท เจมส์ โปรดักชั่น จำกัด  (ผลิตจิวเวลรี่และขาย)
  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สุราษฎร์ธานีกรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และในเครือง(โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่้นๆ)
  - สมุห์บัญชี บริษัท พี ดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ระบบบำบัดน้ำ) บริษัทย่อยของ บมจ.ผลธัญญะ
  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็ม จี พรีเมี่ยม จำกัด (สำนักงานบัญชี)
   
   
 •  
   

   

  อ.พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย์
  อ.ประจำสาขาวิชาการบัญชี 

    อ.พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  บช.บ. บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางสาวธันย์ชนก ฉิมน้อย
  เลขานุการประจำคณะบัญชี

    นางสาวธันย์ชนก ฉิมน้อย
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฎนครปฐม
  รายวิชาชีพครู (รวค.)  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
   
  ประวัติการทำงาน
  ประวัติการทำงาน
  - บริษัท จินดาสาสน์การพิมพ์ จำกัด
  - วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี 
  - มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
  - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  - มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  วิทยาเขตสายไหม
  - ปัจจุบัน เลขานุการประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  ประวัติการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
  1. วิทยากรกระบวนการระดับอำเภอประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด พ.ศ.2545-2548
  2. เข้าร่วมโครงการประชาชนมีส่วนร่วม  อบรมที่จังหวัดนครปฐม (ปชร.นฐ.)  และรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมฯ จ.นครปฐม  จ.นนทบุรี  จ.สุพรรณบุรี  จ.พระนครศรีอยุธยา  จ.ระยอง  พ.ศ.2547-2550
  3. จัดกิจกรรมต้านยาเสพติด อ.พุทธมณฑล  และได้รับการคัดเลือก และได้รับโล่ฯ พ.ศ. 2544 จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม(ในนามหน่วยงานราชการ)
  4.อบรมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจขนาดย่อม  รุ่นที่ 9/2545  วันที่ 14-19กุมภาพันธ์ 2545 ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
  5. อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูฯ  วันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2546 ณ โรงแรมมาร์คแลนด์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  6. อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงงาน  วันที่ 23-26 มิถุนายน 2546 ณ  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  7. ศูนย์อำนวยการเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  มอบประกาศเกียรติคุณ ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด เป็นผลดีต่อทางราชการและประชาชน  วันที่ 2 ธันวาคม 2546
  8. อบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  วันที่ 13-15 มกราคม 2547 ณ ห้องประชุมสายนที โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  9. ผ่านการโดดหอสูงและประกอบคุณประโยชน์แก่กิจการโดดร่ม  วันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดระยอง 
  10. อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)  วันที่  11  สิงหาคม  2547 ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  11. อบรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544   วันที่ 27 สิงหาคม 2547 ณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
  12. ประชุมการจัดทำหลักสูตรสายสามัญ เฉพาะกลุ่มสถานพินิจฯ วันที่ 14-16 มีนาคม 2548 ณ ห้องประชุมสนามกอล์ฟรอยัลเจมส์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  13. อบรมการประกันคุณภาพสถานศึกษา วันที่ 28-31 มีนาคม 2548  และวันที่ 1 เมษายน 2548 ณ โรงแรมมาร์คแลนด์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  14. อบรมความรู้ด้านพัสดุ การจองเลขรหัสการเบิกจ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์โรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ 23 กรกฎาคม 2551
  15. อบรมการประกันคุณภาพสถานศึกษา วันที่ 12-19 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ
   
   
Next
Previous
 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.