หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   หลักสูตรที่เปิดสอน   >   สาขาวิชาการบัญชี
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
สาขาวิชาการบัญชี
 
สาขาวิชาการบัญชี
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ

 

ชื่อหลักสูตร (หลักสูตร 4 ปี TQF)

 

ภาษาไทย :  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Accountancy Program
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย :   บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย :   บช.บ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :   B.Acc.

 

                    โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           31      หน่วยกิต
                          -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์        9                หน่วยกิต
                          -  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                        12                หน่วยกิต
                          -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         9                หน่วยกิต
                          -  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ             1                หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเฉพาะ                                                93      หน่วยกิต
                 -  กลุ่มวิชาแกน                                    45                หน่วยกิต
                 -  กลุ่มวิชาเอกบังคับ                            33                หน่วยกิต
                 -  กลุ่มวิชาเอกเลือก                             15                หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือกเสรี                                               6       หน่วยกิต
                    รายวิชา
    1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        31  หน่วยกิต
        1.1)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
 
001-001 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
(Social and Environment)
2 ( 2-0-4)
001-002 สังคมกับเศรษฐกิจ
(Social and Economics)                                                                              (Society and Economics)
3 ( 3-0-6)
001-003 มนุษย์กับสังคม                                                                            
(Man and Society)
3 ( 3-0-6)
001-005 จิตวิทยาทั่วไป   
(General Psychology)                                                                                             (General Psychology)
3 ( 3-0-6)
001-006 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ                                                           
(Personality  Development  Techniques)
1 ( 1-0-2)
001-007 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
(Basic Laws)
3 ( 3-0-6)
001-008 ปรัชญาเบื้องต้น                                                                         
(Introduction to Philosophy)
3 ( 3-0-6)
001-009 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย         
(Thai History and Form of Government)
3 ( 3-0-6)
001-010 การเมืองและการปกครองของไทย    
(Thai  Politics  and  Governmental System)
3 ( 3-0-6)
001-011 มนุษยสัมพันธ์                                                                                    
(Human  Relations)
3 ( 3-0-6)
001-012 ไทยศึกษา                                                                                   
(Thai  Studies)
3 ( 3-0-6)
001-013 ทักษะชีวิต
(Life  Skills)
3 ( 3-0-6 )
001-014 พลวัตทางสังคมไทย
(Dynamics of  Thai Society)                          
3 ( 3-0-6 )
 
001-015 ประชาคมและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
(Community and Labour Mobility)
3 ( 3-0-6 )
 
001-016 หน้าที่พลเมืองต่อสังคม                    
(Civic Education Towards Society)
3 (3-0-6)
001-017 จิตอาสาพัฒนาสังคม                         
(Volunteer Spirit for Social Development)                                   
3 (3-0-6)
                                
     1.2)กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 
002-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                      
(Thai  for  Communication)
3 ( 3-0-6)
002-003 ภาษาอังกฤษ 1             
(English 1)
3 ( 3-0-6)
002-004 ภาษาอังกฤษ 2                
(English 2)
3 ( 3-0-6)
002-005 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                                                                   
(English in Daily Life)
3 ( 3-0-6)
002-006 การเขียนภาษาอังกฤษ     
(EnglishWriting)
3 ( 3-0-6)
002-007 ภาษาจีน 1                                                                                 
(Chinese 1)
3 ( 3-0-6)
002-008 ภาษาจีน 2                                                                                 
(Chinese 2)
3 ( 3-0-6)
002-009 ภาษาญี่ปุ่น 1                                                                                 
(Japanese 1)
3 ( 3-0-6)
002-010 ภาษาญี่ปุ่น 2                                                                      
(Japanese 2)
3 ( 3-0-6)
002-011 ภาษาอังกฤษ  3                
(English 3)
3 ( 3-0-6)
002-012 ภาษาอังกฤษ  4                
(English 4)
3 ( 3-0-6)
002-014 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์
(Speaking English for Communication Arts)
3 ( 3-0-6)
002-015 ภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์
(English for Communication Arts)
3 ( 3-0-6)
 
002-017 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
(English for Sciences)
3 ( 3-0-6 )
 
002-018 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
(Chinese in Daily Life)
3 ( 3-0-6 )
002-019 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
(Japanese in Daily Life)
3 ( 3-0-6 )
002-020 พื้นฐานการเขียนเพื่ออาชีพ
(Fundamental Writing for Career Preparation)
3 ( 3-0-6 )
002-021 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางนิเทศศาสตร์
(Research Study and Report  Writing for Communication Arts)
3 ( 3-0-6 )
002-022 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางกฎหมาย
(Research Study and Legal Report Writing)
3 ( 3-0-6 )
002-023 ภาษาไทยร่วมสมัย
(ContemporaryThai Language)
3 ( 3-0-6 )
002-024 การพูดในที่สาธารณะ
(Public Speaking)
3 ( 3-0-6 )
002-025 ภาษาเวียดนาม
 (Vietnamese Language)
3 ( 3-0-6 )
002-026 ภาษาอินโดนีเซีย
(Bahasa Indonesia Language)
3 ( 3-0-6 )
002-027 ภาษาลาว   
(Laotian Language)
3 ( 3-0-6 )
002-028 ภาษาพม่า   
(Myanmar Language)
3 ( 3-0-6 )
002-029 ภาษามาลายู
(Bahasa Melayu Language)
3 ( 3-0-6 )
002-030 ภาษาเขมร
(Khmer Language)
3 ( 3-0-6 )
002-031 ภาษาตากาล็อก
(TagalogLanguage)
3 ( 3-0-6 )
002-032 ภาษาเกาหลี 3 ( 3-0-6 )
  (Korean Language)  
               1.3)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
003-001 คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                 
(General Mathematics)
3 ( 3-0-6)
003-002 สถิติเบื้องต้น    
(Introduction to Statistics)
3 ( 3-0-6)
003-003 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                   
(Human and Biological  Sciences)
 
3 ( 3-0-6)
003-004 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Environmental Sciences)
3 ( 3-0-6)
003-006 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น     
(Introduction  to Computer  and  Information   Technology)
3 ( 2-2-5)
003-007 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
(Computer Science and Technology )
3 ( 3-0-6 )
 
              
              1.4) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ศึกษาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
004-001 ลีลาศ                                                                                                  
(Ballroom  Dance)
1 ( 0-2-1)
004-002 บาสเกตบอล                                                                                           
(Basketball)
1 ( 0-2-1)
004-003 วอลเลย์บอล                                                                                           
(Volleyball)
1 ( 0-2-1)
004-004 ฟุตบอล                                                                                                
(Football)
1 ( 0-2-1)
004-005 เปตอง                                                                                                    
(Petanque)
1 ( 0-2-1)
004-006 แบดมินตัน                                                                                            
(Badminton)
1 ( 0-2-1)
004-007 ดนตรีไทย                                                                                             
(Thai  Classical  Music)
1 ( 0-2-1)
004-008 ดนตรีสากล                                                                                           
(Western  Music)
1 ( 0-2-1)
004-009 นันทนาการเพื่อสุขภาพ                                                                          
(Recreation for Health)
1 ( 0-2-1)

2)  หมวดวิชาเฉพาะ    จำนวน 93 หน่วยกิต

     2.1)กลุ่มวิชาแกน  จำนวน 45 หน่วยกิต
100-004 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
3 ( 3-0-6)
100-008 หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
3 ( 3-0-6)
100-010 หลักการจัดการ
(Principles of Management)
3 ( 3-0-6)
100-012 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
3 ( 3-0-6)
100-013 จริยธรรมทางธุรกิจ
(Business Ethics)
3 ( 3-0-6)
100-017

กฎหมายธุรกิจ

(Business Law)

3 ( 3-0-6)
100-018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(English for  Business Communication)
3 ( 3-0-6)
100-020 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการดำเนินงาน
(Quantitative Analysisand Operations Management)
3 ( 3-0-6)
200-006 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
(Principles of Information Systems)
3 ( 3-0-6)
200-007 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ    
(Business English Conversation)
3 ( 3-0-6)
200-008 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
(MicroEconomics)
3 ( 3-0-6)
200-009 เศรษฐศาสตร์มหภาค
(Macro Economics)
3 ( 3-0-6)
200-010 การภาษีอากร 1
(Taxation 1)
3 ( 3-0-6)
200-011 การบัญชีขั้นต้น
 (Principles of Accounting)
3 ( 3-0-6)
200-012 การใข้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี
(Computer Application for Accounting)
3 ( 3-0-6)
 
                    2.2)  กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จำนวน  33  หน่วยกิต
211-001 การบัญชีชั้นกลาง 1
(Intermediate Accounting 1)
3 ( 3-0-6 )
211-002 การบัญชีชั้นกลาง 2
(Intermediate Accounting 2)
3 (3-0-6)
211-003 การบัญชีต้นทุน 
(Cost Accounting )
3 ( 3-0-6)
211-004 การบัญชีชั้นสูง 1
(Advanced Accounting 1)
3 ( 3-0-6)
211-005 การบัญชีชั้นสูง 2
(Advanced Accounting 2)
3 ( 3-0-6)
211-007 การสอบบัญชี
(Auditing)      
3 ( 3-0-6 )
211-009 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information Systems)    
3 ( 3-0-6 )
211-011 การบัญชีบริหาร 
(Managerial Accounting)
 
3 ( 3-0-6 )
211-014 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
(Internal Audit and Internal Control)
3 ( 3-0-6 )
 211-015 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
(Financial Reporting and Analysis)
3 ( 3-0-6 )
 211-016 การภาษีอากร2 
(Taxation  2)
3 ( 3-0-6 )
   
2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก  จำนวน  15  หน่วยกิต             
      ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ โดยต้องเลือกวิชาสัมมนา 1 รายวิชา และกลุ่มวิชา            ฝึกปฏิบัติงาน 1 รายวิชารวมทั้งรายวิชาอื่นๆ ให้ได้หน่วยกิตรวม 15หน่วยกิต
      2.3.1) กลุ่มวิชาชีพ
212-005 สัมมนาการสอบบัญชี
(Seminar in Auditing)  
3 ( 3-0-6 )
212-008 สัมมนาการบัญชีบริหาร
(Seminar in Managerial Accounting)
3 ( 3-0-6 )
212-009  การบัญชีเฉพาะกิจการ
(Accounting for Specific Enterprise)                                               
3 ( 3-0-6)
212-010 การบัญชีระหว่างประเทศ
(International Accounting)
3 ( 3-0-6 )
212-012  การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชี
(Computer Application to Auditing)
3 ( 3-0-6 )
212-013 การวางแผนภาษี
(Tax Planning) 
3 ( 3-0-6 )
212-016  ฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี
(Database for Accounting Work)
3 ( 3-0-6 )
212-017  ทฤษฎีบัญชี
(Accounting Theory)        
3 ( 3-0-6 )
212-018 นโยบายการบัญชี
(Accounting Policy)    
3 ( 3-0-6 )
212-019 การวิเคราะห์ตราสารหนี้และตราสารทุน
(Bonds and Securities Analysis)
3 ( 3-0-6 )
212-022  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
(Public Sector Accounting)
3 ( 3-0-6 )
212-024  สัมมนาการบัญชีการเงิน
(Seminar in Financial Accounting )        
3 ( 3-0-6 )
212-025 สัมมนาการภาษีอากร
(Seminar in Taxation)
3 ( 3-0-6 )
212-026  การวางรูปแบบระบบบัญชี
(Accounting System Design)
 
3 ( 3-0-6)
212-027 การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ
(Budgetary Planning and Control)
3 ( 3-0-6)
212-028  การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management Accounting)    
3 ( 3-0-6 )
212-029  สัมมนาการตรวจสอบภายใน
(Seminar in Internal Aduit)                                              
3 ( 3-0-6 )
212-030  การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
(Information System Audit and Control)
3 ( 3-0-6 )
212-031  การบัญชีนิติเวช
(Forensic Accounting) 
3 ( 3-0-6 )
212-032  การจัดการฐานข้อมูล
(Database Management)       
3 ( 3-0-6 )
212-033  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Analysis and Design Accounting Information Systems)
3 ( 3-0-6 )
212-034  สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี                    
(Seminar in Accounting Information Systems and Technology)
3 ( 3-0-6 )
212-035  การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและ
การควบคุม    
(Information System Security and Control)
3 ( 3-0-6 )
212-036  สถิติเพื่อการวิจัย
(Statistics for Research)        
3 ( 3-0-6 )
212-037  วิจัยทางการบัญชี
(Accounting Research)            
3 ( 3-0-6 )
212-038  การบริหารโครงการ
(Project Management)
3 ( 3-0-6 )
212-039  การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
(Small Enterprise Management)
3 ( 3-0-6 )
212-040  การบริหารการเงิน
(Financial Management)
3 ( 3-0-6 )
212-041  การปฏิบัติการอุตสาหกรรม
(Industrial Operations)     
3 ( 3-0-6 )
212-042  การจัดการคุณภาพ
(Quality  Management)
3 ( 3-0-6 )
212-043  ระบบการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Management Systems)
3 ( 3-0-6 )
212-044  ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
(Introduction to International Business)       
3 ( 3-0-6 )
 
  
      2.3.2) กลุ่มวิชาเอกเลือกฝึกปฏิบัติงาน
213-002
 
เตรียมสหกิจศึกษา                                      
(Cooperative EducationPreparation)
1 ( 30 )
213-003 สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
6 ( 540 )
213-004    การฝึกปฏิบัติงาน          
(Internship)
 
3 ( 300 )
        3) หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน  6  หน่วยกิต  
       
      
       ให้นิสิตเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือกหรือรายวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว และได้รับความเห็นชอบ     จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชีบัณฑิตของคณะยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน การศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ ทั้งนี้ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพ  พ.ศ.2547   วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระและการทํางานในองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามแนวการประกอบวิชาชีพบัญชีได้ 9 ด้าน คือ

1.  ด้านการทําบัญชี
2.  ด้านการสอบบัญชี
3.  ด้านการบัญชีบริหาร
4.  ด้านการวางระบบบัญชี
5.  ด้านการบัญชีภาษีอากร
6.  ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
7.  ด้านเจ้าของกิจการ/ประกอบอาชีพอิสระ
8.  ด้านการให้คําปรึกษาทางการเงินและบัญชี
9.  ด้านธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.