หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   หลักสูตรที่เปิดสอน   >   สาขาวิชาการบัญชี
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
สาขาวิชาการบัญชี
 
สาขาวิชาการบัญชี
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ

 

ชื่อหลักสูตร (หลักสูตร 4 ปี TQF)

 

ภาษาไทย :  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Accountancy Program
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย :   บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย :   บช.บ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :   B.Acc.

 

 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา  
 ระดับการศึกษา  : ป.ตรี 4 ปี
 คณะ  : บัญชี
 สาขาวิชา  : การบัญชี

 1   หมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
001001  Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
001002  Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
001003  Human and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
001004  Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
001005  General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
001006  Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (0-2-1)
001007  Introduction to Jurisprudence
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
001008  Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
001009  Thailand's Political History
 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001010  Thai Politics and Goverment
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001011  Human Relation
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
001012  Thai Study
iwc replica uk
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
002001  Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
002002  Study Fundamentals and Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
3 (3-0-6)
002003  English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
002004  English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
002005  English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002006  English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
002007  Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
002008  Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
002009  Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
002010  Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
002011  English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
002012  English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
002013  Legal Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางกฎหมาย
2 (2-2-5)
002018  Chinese for Everyday Use
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002019  Japanese for Everyday Use
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
003001  General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
003002  Introduction to statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
003003  Human and Biological Sciences
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
003004  Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
003005  Sciences and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
003006  Introduction to Computer and Information Systems
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
004001  Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
004002  Basketballs
 บาสเกตบอล
1 (0-2-0)
004003  Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (0-2-0)
004004  Football
 ฟุตบอล
1 (0-2-0)
004005  Petanque
 เปตอง
1 (0-2-0)
004006  Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-0)
004007  Thai Classical Music
 ดนตรีไทย
1 (0-2-0)
004008  Western Music
 ดนตรีสากล
1 (0-2-0)

 2   วิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1   กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
100002  Introduction to Accounting I
 การบัญชีชั้นต้น1
3 (2-2-0)
100003  Introduction to Accounting II
 การบัญชีชั้นต้น2
3 (2-2-0)
100004  Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)
100005  Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-0)
100008  Principles Of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-0)
100010  Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-0)
100012  Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
100013  Business Ethics
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-0)
100015  Quantitative Analysis
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3 (3-0-0)
100017  Business Law
 กฏหมายธุรกิจ
3 (3-0-0)
100018  English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
200001  Principles of Microeconomics
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
200002  Business Economics
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
200006  Principles Information System
 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
200007  Business English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
211001  Intermediate Accounting I
 การบัญชีชั้นกลาง 1
3 (3-0-6)
211002  Intermediate Accounting II
 การบัญชีชั้นกลาง 2
3 (3-0-6)
211003  Cost Accounting
 การบัญชีต้นทุน
3 (3-0-6)
211004  Advanced Accounting I
 การบัญชีชั้นสูง 1
3 (3-0-6)
211005  Advanced Accounting II
 การบัญชีชั้นสูง 2
3 (3-0-6)
211006  Taxation Accounting
 การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
211007  Auditing
 การสอบบัญชี
3 (3-0-6)
211009  Accounting Information System
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
211011  Managerial Accounting
 การบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
211014  Internal Audit and Internal Control
 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3 (3-0-6)
211015  Financial Reporting and Analysis
 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
211008  Accounting System Design
 การวางรูปแบบระบบบัญชี
3 (3-0-6)
211013  Budgetary Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
3 (3-0-6)
212001  Software Package for Accounting
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3 (3-0-6)
212003  Seminar in Taxation Accounting Problems
 สัมมนาปัญหาการบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
212005  Seminar in Auditing
 สัมมนาการสอบบัญชี
3 (3-0-6)
212006  Computerlized in Accounting
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี
3 (3-0-6)
212007  Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0--6)
212008  Seminar in Managerial Accounting
 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
212009  Specialized Accounting
 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 (3-0-6)
212010  International Accounting
 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
212012  Computerized Audit
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชี
3 (3-0-6)
212013  Tax Planning
 การวางแผนภาษี
3 (3-0-6)
212016  Database for Accounting Work
 ฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี
3 (3-0-6)
212017  Accounting Theory
 ทฤษฏีบัญชี
3 (3-0-6)
212018  Accounting Policy
 นโยบายการบัญชี
3 (3-0-6)
212019  Bond Market and Capital Market Analysis
 การวิเคราะห์ตราสารหนี้และตราสารทุน
3 (3-0-6)
212021  Seminar in Financial Accounting and Stand Accounting
 สัมมนาการบัญชีการเงินและมาตรฐานบัญชี
3 (3-0-6)
212022  Public Sector Accounting
 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3 (3-0-6)
212023  Internship
 การฝึกปฏิบัติงาน
3 (0-0-0)
213001  Environment Management Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
214001  Seminar in Internal Audit
 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
3 (3-0-6)
214002  Information System Audit and Control
 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
214003  Forensic Accounting
 การบัญชีนิติเวช
3 (3-0-6)
215001  Database Management
 การจัดการฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
215002  Accounting Information System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
215003  Seminar in Accounting Informations Systems and Technology
 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
215004  Information System Security and Control
 การรักษาความปลอดภัยและการควบคุม
3 (3-0-6)
217001  Statistics for Research
 สถิติเพื่อการวิจัย
3 (3-0-6)
217002  Accounting Research
 วิจัยทางการบัญชี
3 (3-0-6)
217003  Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
217004  Small Business Management
 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
217005  Financial Management
 การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
217006  Industrial Operation
 การปฏิบัติการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
217007  Quality Management
 การจัดการคุณภาพ
3 (3-0-6)
217008  Industrial Management Systems
 ระบบการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
217009  Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
218001  Project or Research
 โครงงานหรือการวิจัย
3 (3-0-6)

 3   เลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6


แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา  
 ระดับการศึกษา  : ป.ตรี 4 ปี เทียบโอน
 คณะ  : บัญชี
 สาขาวิชา  : การบัญชี

 1   หมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
001001  Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
001002  Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
001003  Human and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
001004  Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
001005  General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
001006  Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (0-2-1)
001007  Introduction to Jurisprudence
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
001008  Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
001009  Thailand's Political History
 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001010  Thai Politics and Goverment
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001011  Human Relation
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
001012  Thai Study
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
002001  Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
002002  Study Fundamentals and Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
3 (3-0-6)
002003  English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
002004  English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
002005  English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002006  English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
002007  Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
002008  Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
002009  Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
002010  Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
002011  English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
002012  English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
002013  Legal Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางกฎหมาย
2 (2-2-5)
002018  Chinese for Everyday Use
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002019  Japanese for Everyday Use
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
003001  General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
003002  Introduction to statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
003003  Human and Biological Sciences
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
003004  Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
003005  Sciences and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
003006  Introduction to Computer and Information Systems
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
004001  Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
004002  Basketballs
 บาสเกตบอล
1 (0-2-0)
004003  Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (0-2-0)
004004  Football
 ฟุตบอล
1 (0-2-0)
004005  Petanque
 เปตอง
1 (0-2-0)
004006  Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-0)
004007  Thai Classical Music
 ดนตรีไทย
1 (0-2-0)
004008  Western Music
 ดนตรีสากล
1 (0-2-0)

 2   วิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1   กลุ่มวิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
100002  Introduction to Accounting I
 การบัญชีชั้นต้น1
3 (2-2-0)
100003  Introduction to Accounting II
 การบัญชีชั้นต้น2
3 (2-2-0)
100004  Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)
100005  Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-0)
100008  Principles Of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-0)
100010  Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-0)
100012  Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
100013  Business Ethics
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-0)
100015  Quantitative Analysis
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3 (3-0-0)
100017  Business Law
 กฏหมายธุรกิจ
3 (3-0-0)
100018  English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
200001  Principles of Microeconomics
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
200002  Business Economics
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
200006  Principles Information System
 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
200007  Business English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
211001  Intermediate Accounting I
 การบัญชีชั้นกลาง 1
3 (3-0-6)
211002  Intermediate Accounting II
 การบัญชีชั้นกลาง 2
3 (3-0-6)
211003  Cost Accounting
 การบัญชีต้นทุน
3 (3-0-6)
211004  Advanced Accounting I
 การบัญชีชั้นสูง 1
3 (3-0-6)
211005  Advanced Accounting II
 การบัญชีชั้นสูง 2
3 (3-0-6)
211006  Taxation Accounting
 การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
211007  Auditing
 การสอบบัญชี
3 (3-0-6)
211009  Accounting Information System
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
211011  Managerial Accounting
 การบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
211014  Internal Audit and Internal Control
 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3 (3-0-6)
211015  Financial Reporting and Analysis
 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
211008  Accounting System Design
 การวางรูปแบบระบบบัญชี
3 (3-0-6)
211013  Budgetary Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
3 (3-0-6)
212001  Software Package for Accounting
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3 (3-0-6)
212003  Seminar in Taxation Accounting Problems
 สัมมนาปัญหาการบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
212005  Seminar in Auditing
 สัมมนาการสอบบัญชี
3 (3-0-6)
212006  Computerlized in Accounting
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี
3 (3-0-6)
212007  Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0--6)
212008  Seminar in Managerial Accounting
 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
212009  Specialized Accounting
 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 (3-0-6)
212010  International Accounting
 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
212012  Computerized Audit
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชี
3 (3-0-6)
212013  Tax Planning
 การวางแผนภาษี
3 (3-0-6)
212016  Database for Accounting Work
 ฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี
3 (3-0-6)
212017  Accounting Theory
 ทฤษฏีบัญชี
3 (3-0-6)
212018  Accounting Policy
 นโยบายการบัญชี
3 (3-0-6)
212019  Bond Market and Capital Market Analysis
 การวิเคราะห์ตราสารหนี้และตราสารทุน
3 (3-0-6)
212021  Seminar in Financial Accounting and Stand Accounting
 สัมมนาการบัญชีการเงินและมาตรฐานบัญชี
3 (3-0-6)
212022  Public Sector Accounting
 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3 (3-0-6)
212023  Internship
 การฝึกปฏิบัติงาน
3 (0-0-0)
213001  Environment Management Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
214001  Seminar in Internal Audit
 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
3 (3-0-6)
214002  Information System Audit and Control
 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
214003  Forensic Accounting
 การบัญชีนิติเวช
3 (3-0-6)
215001  Database Management
 การจัดการฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
215002  Accounting Information System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
215003  Seminar in Accounting Informations Systems and Technology
 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
215004  Information System Security and Control
 การรักษาความปลอดภัยและการควบคุม
3 (3-0-6)
217001  Statistics for Research
 สถิติเพื่อการวิจัย
3 (3-0-6)
217002  Accounting Research
 วิจัยทางการบัญชี
3 (3-0-6)
217003  Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
217004  Small Business Management
 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
217005  Financial Management
 การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
217006  Industrial Operation
 การปฏิบัติการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
217007  Quality Management
 การจัดการคุณภาพ
3 (3-0-6)
217008  Industrial Management Systems
 ระบบการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
217009  Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
218001  Project or Research
 โครงงานหรือการวิจัย
3 (3-0-6)

 3   เลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชีบัณฑิตของคณะยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน การศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ ทั้งนี้ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพ  พ.ศ.2547   วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระและการทํางานในองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามแนวการประกอบวิชาชีพบัญชีได้ 9 ด้าน คือ

1.  ด้านการทําบัญชี
2.  ด้านการสอบบัญชี
3.  ด้านการบัญชีบริหาร
4.  ด้านการวางระบบบัญชี
5.  ด้านการบัญชีภาษีอากร
6.  ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
7.  ด้านเจ้าของกิจการ/ประกอบอาชีพอิสระ
8.  ด้านการให้คําปรึกษาทางการเงินและบัญชี
9.  ด้านธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
swiss replica watches

 

 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.