หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ คณาจารย์ หลักสูตรที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม สหกิจฯ และฝึกงาน หลักสูตรระยะสั้น ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับคณะ
 

คณะบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานคณะบัญชี

 

 


บทสรุปผู้บริหาร
           สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เริ่มเปิดดำเนิน       การสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โดยโอนสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มาอยู่ใน        คณะบัญชี ตามมติของสภาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2553     เพื่อการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติ การบริหารงานของสาขาวิชาการบัญชี       คณะบัญชี ในปีการศึกษา 2559 และในอนาคตจะดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาการบัญชี          และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของคณะดังนี้


 ปรัชญา
         “ก้าวทันวิชาการ เชี่ยวชาญบัญชี มีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์สังคม”

 วิสัยทัศน์

          สร้างนักบัญชีที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เพื่อประโยชน์โดยรวมแก่สังคมและประเทศชาติ

 พันธกิจ
          1. ผลิตนักบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีทักษะ เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ภาครัฐและภาคธุรกิจ
          2. สร้างงานวิจัย พัฒนาวิชาชีพบัญชี และสร้างนักบัญชีที่มีความสามารถเฉพาะทาง
          3. สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ให้แก่นักบัญชี
          4. เน้นจรรยาบรรณของวิชาชีพ และส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์นักบัญชีสมัยใหม่
          5. ปลูกฝังให้มีความรักและภาคภูมิในประเทศชาติ ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของประเทศไทย


 

 

 

ปรัชญา

 

 

  “ ก้าวทันวิชาการ เชี่ยวชาญบัญชี มีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์สังคม ”

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

สร้างนักบัญชีที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เพื่อประโยชน์โดยรวมแก่สังคมและประเทศชาติ

 

 

พันธกิจ

 

 

1. ผลิตนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถรวมทั้งมีทักษะเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้ภาครัฐและภาคธุรกิจ
2. สร้างงานวิจัย พัฒนาวิชาชีพบัญชี และสร้างนักบัญชีที่มีความสามารถเฉพาะทาง
3. สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา
4. เน้นจรรยาบรรณของวิชาชีพ และส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์นักบัญชีสมัยใหม่
5. ปลูกฝังให้มีความรักและภาคภูมิใจในประเทศชาติดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
    และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของประเทศไทย 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.