หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรระยะสั้น ข่าวสารและกิจกรรม ผลงาน คณาจารย์ ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะบัญชี
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

นิสิตสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมประกวดเรียงความ และกล่าวสุนทรพจน์ วันที่ 9 เมษายน 2564   นิสิตสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมประกวดเรียงความ และกล่าวสุนทรพจน์ วันที่ 9 เมษายน 2564

คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) และบริษัท มาชาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่เป็นสมาชิกสมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จำนวน 25 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งด้านการพูดการเขียนภาษาไทยให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30-12.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต รายละเอียด ดังนี้ อาจารย์เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการตัดเลือกข้อสอบฯ ดร.พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา อาจารย์นำนิสิตสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ คือ ผศ.ทวิชชัย อุรัจฉัท นางรุ่งระวี มังสิงห์ ดร.ประภัสสรกิตติมโนรม นางสาวภัศรา พรหมเมตตา (กล่าวสุนทรพจน์) นางสาวธัญญารัตน์ กางนอก (เขียนเรียงความ)ได้รับรางวัลชนะเลิศ...
     
 
ข่าววันที่: 09 เม.ย 2564 

บรรยากาศ
 
หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการบัญชี

 


          
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.