อบรมผู้ทำบัญชีนับชั่วโมง CPD/CPA และอบรมให้ความรู้ด้ารบัญชี

posted in: News | 0

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดโครงการอบรมบริการวิชาการ รหัสโครงการ 64-5-16-012-00-1141 อบรมผู้ทำบัญชีนับชั่วโมง CPD/CPA และอบรมให้ความรู้ด้ารบัญชี สำหรับอาจารย์ผู้สอน ระดับ ปวช. ปวส. หลักสูตรที่ 1 เรื่อง ก้าวทัน TFRS 15, 16 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และสัญญาเช่า เปรียบเทียบกับ NPAEs วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2564 บรรยายโดย ดร.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา ห้องประชุม 4801 ชั้น 8 อาคารดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์